Misiunea şcolii

Maiştrii militari - tradiţie şi competenţă


Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale “Amiral Ion Murgescu” este o instituţie militară de învăţământ postliceal, subordonată Statului Major al Forţelor Navale, care asigură formarea, specializarea şi perfecţionarea personalului necesar Forţelor Navale precum şi altor beneficiari în vederea exploatării, întreţinerii şi reparării tehnicii şi armamentului din dotare, asigurând totodată competenţele de lideri ai structurilor de la baza carierei militare: echipă, grupă, echipaj.

Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale “Amiral Ion Murgescu” funcţionează în baza prevederilor Constituţiei României, Hotărârilor Guvernului României, ordinelor Ministrului Apărării Naţionale, actelor normative referitoare la sistemul de învăţământ emise de Ministerul Educaţiei Naţionale precum şi a Regulamentului de organizare și funcționare propriu.

Ca urmare a evaluării externe privind asigurarea calităţii desfăşurate de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), şcoala a primit în anul 2022 reconfirmarea atestatului privind nivelul calităţii educaţiei, prin care se confirmă îndeplinirea standardelor de acreditare, prevăzute de HG nr. 994/2020, privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Astfel, a fost atestată obţinerea calificativelor Foarte Bine, cu un punctaj de 72, la 24 de indicatori de performanţă prevăzuţi de Hotărârea nr. 631/2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar. Indicele de eficienţă, conform Hărţii Naţionale a Riscului Educaţional a fost de 1,026.

Şcoala are o durată de doi ani şi formează, din absolvenţi de liceu - băieţi şi fete, maiştri militari de marină în una din următoarele specialități:

La sfârșitul perioadei de școlarizare, după susținerea examenelor de competenţă profesională, absolvenţilor li se acordă:

și sunt repartizați în unitățile Forțelor Navale.