Informații admitere 2019

- sesiunea septembrie -

 

Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”, cu sediul în Constanţa, str. Dezrobirii, nr. 80, organizează concurs de admitere - sesiunea a II-a, în perioada 05.09.2019 – 07.09.2019, pentru ocuparea unui număr de 104 locuri, nediferenţiate de gen, din care 60 de locuri pentru Ministerul Apărării Naţionale, şi 44 de locuri pentru Ministerul Afacerilor Interne.

Concursul de admitere se adresează tinerilor - băieţi şi fete - cu vârsta de maximum 30 de ani împliniţi în anul organizării concursului de admitere, care au promovat examenul de bacalaureat, sau susţin examenul de bacalaureat anul acesta, şi doresc să acceadă în rândul maiştrilor militari de marină.

Candidaţii pentru locurile destinate Ministerului Apărării Naţionale se vor putea adresa Birourilor de informare recrutare din cadrul Centrelor Militare Judeţene de care aparţin cu domiciliul, în vederea întocmirii dosarelor de candidat. ( link... )

Candidaţii pentru locurile destinate Ministerul Afacerilor Interne se vor adresa Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratelor Teriotoriale al Poliţiei de Frontieră, sau Inspectoratelor Judeţene de Poliţie de care aparţin cu domiciliul, în vederea întocmirii dosarelor de candidat. ( link... )

Concursul de admitere se organizează separat, pentru locurile fiecărui minister. Probele de concurs pentru candidaţii ambelor ministere sunt aceleaşi.

 

 


Repartiţia locurilor pe specialităţi militare - admitere 2019

- sesiunea septembrie -

 

Specialităţi militare
Locuri pentru
M.Ap.N.
Locuri pentru
M.A.I.
Total locuri
pe specialitati militare
Artilerie navală şi antiaeriană 5 - 5
Timonier şi tehnică de navigaţie navală 7 13 20
Comunicaţii navale şi observare semnalizare 15 9 24
Motoare şi maşini navale 17 14 31
Motoare şi instalaţii electrice navale 16 8 24
TOTAL LOCURI 60 44 104

 

 

 

Etapele concursului de admitere 2019

 

Etapa I : Recrutare şi selecţie

Recrutare:
- prin Birourile informare recrutare din Centrele militare zonale, judetene şi de sector de care apartin cu domiciliul ( link... )
    -întocmirea dosarului de candidat
-examinare medicală (apt-inapt)
Selecţie:
- prin Centrele zonale de selecţie şi orientare din Breaza, Constanţa, Alba Iulia, Câmpulung Moldovenesc ( link... )
   

-probe psihologice şi interviu (apt-inapt) ( link... )
-probe fizice (evaluarea capacităţii motrice) (bareme) ( link... )

 

Etapa a II - a : Examen de admitere (probe desfăşurate în şcoală)

PROBA PSIHOTEHNICĂ
  (testarea răului de mare accentuat la simulatorul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”)
- admis / respins
TEST GRILĂ LA LIMBA ENGLEZĂ
  - nu se ia în calcul la media de admitere
- nota minimă de promovare a probei este 5,00 (cinci)
TEST GRILĂ DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR LA MATEMATICĂ ŞI FIZICĂ
 

(algebră şi trigonometrie), (mecanică şi electricitate)
- nota minimă de promovare a probei este 5,00 (cinci)

 

Media de admitere se calculează astfel :

 

Media minimă de admitere este 5.00 (cinci).

 

 

 

 

 


Grafic de desfăşurare - admitere 2019

- sesiunea septembrie -


Data Ora Activitatea
05.09.2019 08.00 Prezentarea candidaţilor
08.30 - 11.00 Instruirea candidaţilor, eliberarea legitimaţiilor de concurs şi achitarea taxei de înscriere. Prezentarea comisiei de examen. Cazarea candidaţilor.
11.00 - 14.30 Desfăşurarea probei psihotehnice pentru testarea răului de mare la simulatorul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”
15.00 - 16.00 Afişarea rezultatelor probei psihotehnice
06.09.2019 7.30 Prezentarea candidaţilor declaraţi ,,ADMIS” la proba psihotehnică
începând cu ora 9.00 Susţinerea testului grilă la limba engleză
până la ora 14.30 Verificarea testului grilă la limba engleză
15.00 Afişarea rezultatelor testului grilă la limba engleză
15.00 - 16.00 Depunerea contestaţiilor
16.00 - 17.00 Rezolvarea contestaţiilor
17.30 Afişarea rezultatelor finale
07.09.2019 07.30 Prezentarea candidaţilor declaraţi ,,ADMIS” la proba de limbă engleză
începând cu ora 9.00 Susţinerea testului grilă de verificare a cunoştinţelor la matematică şi fizică
până la ora 14.30 Verificarea testului grilă de verificare a cunoştinţelor la matematică şi fizică
15.00 Afişarea rezultatelor testului grilă de verificare a cunoştinţelor la matematică şi fizică
15.00 - 16.00 Depunerea contestaţiilor
16.00 - 17.00 Rezolvarea contestaţiilor
17.30 Afişarea rezultatelor finale ale testului de verificare a cunoştinţelor la matematică şi fizică
18.00 Afişarea rezultatelor finale ale admiterii şi ordinea de ierarhizare a candidaţilor
18.00 - 19.00 Repartizarea pe specialităţi militare.

 

 

Conţinutul dosarului de candidat pentru admitere

 

  • cerere de înscriere (document tipizat);
  • certificatul de naştere - original şi copie;
  • cartea de identitate - original şi copie, iar dacă nu a împlinit vârsta de 18 ani, şi pentru părinţii sau întreţinătorii săi legali;
  • certificat de cazier judiciar eliberat cu maximum 6 luni înainte de data depunerii, cu excepţia absolvenţilor de colegiu militar liceal, promoţia din anul 2019, şi a soldaţilor/gradaţilor profesionişti;
  • copie de pe diploma de bacalaureat sau adeverinţă din care să reiasă că este înmatriculat în ultimul an de liceu;
  • fişa de examinare medicală (document tipizat) care să conţină şi grupa sanguină şi RH-ul;
  • fişa de cunoaştere - document tipizat;
  • adeverinţă cu rezultatul selecţiei din Centrele zonale de selecţie şi orientare (CZSO);
  • fişă de examinare medicală (document tipizat - Centrul de Medicină Navală) din care să reiasă că este "Apt ambarcare".