Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor  Navale
"Amiral Ion Murgescu"

 

 

Maiştrii militari - tradiţie şi competenţă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale “Amiral Ion Murgescu” este o instituţie militară de învăţământ postliceal, subordonată Statului Major al Forţelor Navale, care asigură formarea, specializarea şi perfecţionarea personalului necesar Forţelor Navale precum şi altor beneficiari în vederea exploatării, întreţinerii şi reparării tehnicii şi armamentului din dotare, asigurând totodată competenţele de lideri ai structurilor de la baza carierei militare: echipă, grupă, echipaj.

        Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale “Amiral Ion Murgescu” funcţionează în baza prevederilor Constituţiei României, Hotărârilor Guvernului României, ordinelor Ministrului Apărării Naţionale, actelor normative referitoare la sistemul de învăţământ emise de Ministerul Educaţiei Naţionale precum şi a Regulamentului de ordine interioară propriu.
       Urmare a evaluării externe privind asigurarea calităţii desfăşurate de către ARACIP, şcoala a primit în anul 2017 atestatul privind nivelul calităţii educaţiei, prin care se confirmă îndeplinirea standardelor de acreditare, prevăzute de HG nr. 21/2007, privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar. Astfel, a fost atestată obţinerea calificativelor Excelent şi Foarte Bine, cu un punctaj de 159, la 43 de indicatori de performanţă prevăzuţi de HG 1534/2008 , privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar. Indicele de eficienţă, conform Hărţii Naţionale a Riscului Educaţional a fost de 1,026. 

Din anul 2008 şcoala este subordonată Statului Major al Forţelor Navale.

Şcoala are o durată de doi ani şi formează maiştri militari pe filiera directă din absolvenţi de liceu - băieţi şi fete. La sfârşitul perioadei de şcolarizare, absolvenţii sunt repartizaţi în unităţile Forţelor Navale, în una din următoarele specialităţi:

 

În urma susţinerii examenelor de competenţă profesională, absolvenţilor li se acordă:

  • Brevet de maistru militar
  • Certificat de calificare profesională, nivel 5

 

şi sunt avansaţi la gradul de Maistru militar clasa a V-a.

De ce să alegem
Şcoala Militară de Maiştri Militari a
Forţelor Navale "Amiral Ion Murgescu" ?

 

 


- încadrarea absolvenţilor la terminarea studiilor pe o funcţie corespunzătoare specialităţii;

- cazarea, hrănirea şi echiparea elevilor sunt gratuite pe perioada şcolarizării;
- asistenţă medicală gratuită;

- cadre didactice calificate , ceea ce asigură transmiterea eficientă a informaţiilor de specialitate;

- desfăşurarea de şedinţe practice în unităţi de nave din Forţele Navale pentru cunoaşterea tehnicii şi a vieţii de la bordul navelor, precum şi la simulatoarele din cadru Academiei Navale "Mircea cel Bătrân";

- spaţii numeroase de instruire care permit aplicaţii complexe şi folosirea cunoştinţelor din mai multe domenii / discipline / module;

- şcoala are încheiate mai multe parteneriate cu instituţii din M.Ap.N, ISJ Constanţa, instituţii de învăţământ preuniversitar şi asociaţii neguvernamentale.